Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

1  Visie:
Elektromagnetische interactie is een fundamenteel mechanisme voor het ontstaan, bestaan en het behoud van het leven op aarde. Daarom hangt de kwaliteit van ons persoonlijk leven, van de samenleving en dat van het leven op aarde als geheel, nauw samen met de manier waarop we met elektromagnetisme omgaan. In de huidige technologische wereld is het noodzakelijk geworden fundamenteel begrip te verkrijgen van hoe, vanaf het kwantum- en celniveau tot op de grote macroschaal, levende wezens en het ecosysteem elektromagnetisch functioneren.

2  Missie:
Bewustwording van de fundamentele plaats die het elektromagnetisme inneemt in de schepping. Dit kan teweeg worden gebracht door het vergroten van de kennis over elektromagnetische interacties in levende wezens en de natuur. Het WPEN wil wetenschappelijk onderzoek initiƫren en stimuleren dat, naar verwachting, goed onderbouwde argumenten oplevert voor de maatschappelijke discussie over omgang met elektromagnetisme. Het WPEN zal zich daarbij niet laten leiden door tunnelvisies en commerciƫle en politieke belangen.

3 WPEN:
– Wetenschappelijk Platform EMF Nederland.
– Onafhankelijke bron en vraagbaak voor politiek en bevolking.
– Stimulans om de discussie over alle vormen van blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden en straling (dus niet alleen 5G) alsmede de interactie daarvan met natuurlijk voorkomend elektromagnetisme vanuit een veel completere kennis te voeren. Dit houdt een erkenning in van niet-thermische effecten van kunstmatige elektromagnetische velden op levende wezens en ons ons ecosysteem.

4 Boodschap WPEN:
Pauzeer de verdere implementatie van 5G De conclusies van de Gezondheidsraad geven hiertoe aanleiding en doe veel grondiger onafhankelijk onderzoek naar de effecten ervan.

Zie sectie: Gezondheidsraad commissie EMF